KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Erasmus + incoming- teachersKontaktGlosariuszLLP - Erasmus ArchiwumGaleria

Mini słownik, czyli dokumenty obowiązujące beneficjentów Programu Erasmus +

 

Studenci

Zgłoszenie do programu – składane (z wymaganymi załącznikami) u Koordynatora Wydziałowego

Learning Agrement for studies, czyli „Porozumienie o programie zajęć”

Program zajęć, jakie student zobowiązuje się zaliczyć w trakcie pobytu w uczelni zagranicznej.

Tabele Before mobility muszą być przygotowane (w porozumieniu z koordynatorem wydziałowym i dziekanem) przed wyjazdem studenta do uczelni zagranicznej. Konieczne do otrzymania stypendium

Tabela During Mobility, czyli „Zmiany w pierwotnie uzgodnionym programie zajęć” Dokument obowiązkowy, zgodnie z wymogami umowy.

Umowa pomiędzy studentem i uczelnią (wyjazd na studia) . Porozumienie określające zobowiązania studenta (do zaliczenia wybranych przedmiotów oraz spełnienia innych wymagań określonych w regulaminie programu) i uczelni (wypłaty należnego stypendium w wysokości określonej w umowie i zaliczenia okresu studiów za granicą). Stanowi warunek niezbędny do wyjazdu w ramach programu Erasmus.

Transcript of Records , „Wykaz zaliczeń” to także wypis z indeksu (potwierdzony przez dziekana) jaki student przesyła do uczelni zagranicznej jako część dokumentów aplikacyjnych. Stanowi podstawę do zakwalifikowania kandydata przez uczelnię przyjmującą.

Transcript of Records. Wykaz zaliczeń jakie student uzyskał w trakcie studiów w uczelni zagranicznej wraz z przyporządkowaną im liczbą punktów ECTS. Stanowi podstawę zaliczenia okresu studiów w uczelni zagranicznej jako równorzędnego z okresem studiów w uczelni macierzystej.

Learning Agrement for traineeships. Porozumienie o programie praktyki określa program i przebieg praktyki. Jest podstawą do uznania i zaliczenia praktyki przez macierzystą uczelnię.

Umowa pomiędzy studentem i uczelnią (wyjazd na praktykę) określająca warunki odbywania praktyki oraz wypłaty i rozliczenia stypendium, sposób jego wypłaty, a także termin rozliczenia.

Wniosek wyjazdowy – przygotowywany przed wyjazdem, potwierdzony przez Koordynatora Wydziałowego, Dziekana i Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich

Dyspozycja odnośnie sposobu przekazania stypendium – zawiera szczegółowe informacje konieczne do przekazania grantu

Nauczyciele

Indywidualny plan nauczania (Staff Mobility for Teaching Mobility Agrement) – określa plan i tematykę zajęć jakie nauczyciel będzie prowadził w uczelni przyjmującej. Wymaga potwierdzenia ze strony uczelni przyjmującej.

Indywidualny plan pracy/szkolenia – określający charakter szkolenia, jego tematykę i zakres. Wymaga potwierdzenia przez instytucję przyjmującą.

Wniosek wyjazdowy – dokument wewnętrzny – zezwolenie na wyjazd zagraniczny, potwierdzone przez bezpośredniego przełożonego, Dziekana i Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies