KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Erasmus + incoming- teachersKontaktGlosariuszLLP - Erasmus ArchiwumGaleria

NOWY PROGRAM EDUKACYJNY

UNII EUROPEJSKIEJ

2014 - 2021

W jego struktury wchodzą programy realizowane do roku akademickiego 2013/2014 : „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu” oraz Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

Obejmuje trzy kluczowe akcje

  • Akcja 1: Mobilność edukacyjna

· Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

  • Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

W obszarze szkolnictwa wyższego realizowane będą działania:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów:

· w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni

· w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (nowość! w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów)

Wyjazdy pracowników uczelni

· w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni

w celach szkoleniowych

Wspólne studia magisterskie (Joint Master Degrees)

· Udział studentów w innowacyjnych programach wspólnych studiów drugiego stopnia z możliwością uzyskania stypendium na pokrycie kosztów kształcenia i utrzymania podczas pobytu w innym kraju europejskim

Gwarancja spłaty pożyczek zaciągniętych w celu podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) w innym kraju europejskim (Degree mobility)

Działanie będzie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Przewiduje się, że system gwarancji spłaty pożyczek będzie uruchomiony we wrześniu 2014 roku dla studentów podejmujących studia magisterskie za granicą od roku akademickiego 2014/15. W krajach uczestniczących w programie Erasmus+ studenci będą mogli ubiegać się w wybranych bankach o pożyczkę na wyjazd za granicę na studia magisterskie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pożyczki przez studentów będą opublikowane na stronie Komisji Europejskiej w terminie późniejszym.

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk

  • Partnerstwa strategiczne

o Np. działania wzmacniające współpracę organizacji uczestniczących w obszarze wymiany dobrych praktyk

o działania pozwalające na rozwój, testowanie i wdrożenie innowacyjnych praktyk

o działania ułatwiające uznawanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w drodze uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego

o współpraca władz regionalnych na rzecz promowania rozwoju edukacji

o inicjatywy międzynarodowe na rzecz aktywnego obywatelstwa i przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej

o organizowanie działań edukacyjnych – możliwości odbywania i prowadzenia zajęć oraz mobilności edukacyjnych – jeśli stanowią wartość dodaną w osiągnięciu celów projektu

  • Sojusze na rzecz wiedzy

Jest to działanie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.

  • Projekty wspierające modernizację/ reformy szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich

Jest to działanie zarządzane centralnie przez Komisję Europejską. Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.

Akcja 3: Wsparcie reform politycznych w obszarze szkolnictwa wyższego


Jest to akcja zarządzana centralnie przez Komisję Europejską. Wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies